DE TAKEN

van een vertrouwenspersoon: eerste opvang, begeleiding en ondersteuning

Vertrouwenspersoon ARBO

De vertrouwens persoon...

 • vangt de melder of klager op en luistert;
 • zorgt voor voldoende veiligheid in het gesprek, zodat de melder of klager zich vrij voelt om te vertellen wat er is gebeurd;
 • gaat samen met de melder of klager op zoek naar feiten en maakt onderscheidt tussen feiten en fictie;
 • zoekt met de melder of klager naar de meest optimale oplossing van het conflict;
 • zoekt met de melder of klager naar een informele oplossing die bevredigend is voor melder of klager, in die zin dat hij/zij weer ‘normaal’ aan het werk kan;
 • staat in het oplossingsproces naast de melder of klager (ondersteunt met zoeken naar een informele oplossing);
 • bevestigt de melder of klager in het feit dat het legitiem is om last te ervaren van bepaalde bejegeningen (waardoor melder of klager zelf stappen/maatregelen durft te nemen);
 • bewerkstelligt dat een leidinggevende of P&O/HRM intervenieert in een conflict vanwege ongewenste omgangsvormen;
 • verwijst zo nodig naar een deskundige zoals een mediator, jurist, huisarts, bedrijfsarts, maatschappelijk werk of psychotherapeut;
 • verwijst naar en ondersteunt bij de gang naar de klachtencommissie;
 • verwijst naar en ondersteunt (bij strafbare feiten) de aangifte bij de politie;
 • zorgt voor opvang en advies bij meldingen die betrekking hebben op (vermoedens van) misstanden c.q. integriteitsschendingen.

VOORLICHTING

Binnen de organisatie

Taken van een vertrouwenspersoon

De vertrouwens persoon...

 • geeft voorlichting en informeert over zijn werkwijze in verband met het opvangen en begeleiden van de (mogelijke) melder en de manier waarop een melder hem/haar kan benaderen;
 • stelt zich -zo mogelijk persoonlijk- voor in teams, op afdelingen en bij de introductie van nieuwe medewerkers;
 • presenteert zich in een personeelsblad (papier/digitaal) en op bijvoorbeeld publicatieborden;
 • presenteert zich regelmatig door middel van een column te schrijven, een stukje in de nieuwsbrief of andere uitingen voor de medewerkers.

ADVISERING

Gevraagd, ongevraagd en proactief

illus3

De vertrouwens persoon...

 • geeft gevraagd advies aan het management over knelpunten in het beleid;
 • geeft ongevraagd advies aan het management over knelpunten in het beleid;
 • heeft tenminste jaarlijks overleg met het bevoegd gezag (directie, management, bestuur, OR en/of het medezeggenschapsorgaan);
 • maakt een jaarverslag en analyseert de behandelde zaken;
 • zal proactief de leiding (geanonimiseerd) op de hoogte brengen bij bejegening/problemen op een bepaalde afdeling.
illus3